Algemene voorwaarden

1. INFORMATIE OVER ONS
Deze site wordt beheerd door en de goederen die u koopt worden geleverd door United Sports Brands Europe BVBA ("wij"). Wij zijn geregistreerd te Turnhout in België onder ondernemingsnummer HRT 089423 en hebben onze maatschappelijke zetel te Janssen-Pharmaceuticalaan 4 postbus 4, 2440 Geel, België, wat ons hoofdhandelsadres is. Ons BTW-nummer is BE0471920737. U kunt ons contacteren per e-mail op webshop@unitedspb.eu, per telefoon op + 32 14 85 47 85 of ons schrijven op het hierboven vermelde adres.

2. UW PERSOONLIJKE INFORMATIE
Wij zullen uw persoonlijke informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid dat u hier kunt opzoeken.

3. BESTELLING
U kunt een bestelling plaatsen om goederen te kopen die op deze site te koop worden aangeboden door de aanwijzingen op het scherm te volgen nadat u op het artikel hebt geklikt dat u wilt kopen. U krijgt de gelegenheid om eventuele invoerfouten in uw bestelling te controleren en te corrigeren tot het moment waarop u uw bestelling plaatst door op de knop "Afrekenen" op de afrekenpagina te klikken. Als u via deze site een bestelling plaatst door te klikken op de knop "Afrekenen", is uw bestelling een aanbod aan ons om de goederen die u hebt besteld op deze site te kopen.

Wij bevestigen de ontvangst van uw bestelling door u een automatisch gegenereerde e-mail te sturen waarin wij uw bestelling accepteren. Met deze e-mail wordt het contract gesloten. Het contract heeft alleen betrekking op de specifieke goederen waarnaar wordt verwezen in onze e-mail ter bevestiging van de aanvaarding van uw bestelling. U dient de gegevens in deze e-mail te lezen en te controleren op juistheid. Als de gegevens in de e-mail ter bevestiging van uw bestelling niet correct zijn, of als u niet tevreden bent met de gegevens in de e-mail, neem dan contact met ons op via webshop@unitedspb.eu. De contractuele taal is Engels. Wanneer wij uw bestelling accepteren, zijn wij wettelijk verplicht goederen te leveren die in overeenstemming zijn met de Algemene Voorwaarden.

4. 4. PRIJS EN LEVERINGSKOSTEN
Informatie op deze site met betrekking tot prijzen kan door ons zonder kennisgeving worden gewijzigd, maar de prijzen op de site op het moment dat een bestelling wordt geplaatst, zijn de prijzen die van toepassing zijn op die bestelling.

Af en toe kan er zich een fout voordoen en kunnen goederen onjuist geprijsd zijn, in welke omstandigheden wij niet verplicht zijn de goederen tegen de onjuiste prijs of daadwerkelijk te leveren. Wij zullen (naar eigen goeddunken) ofwel uw bestelling annuleren en de door u betaalde prijs terugbetalen, ofwel redelijke inspanningen leveren om contact met u op te nemen en u te vragen of u de bestelling tegen de juiste prijs wilt voortzetten. Als wij niet in staat zijn contact met u op te nemen of als u de bestelling niet tegen de juiste prijs wilt voortzetten, annuleren wij uw bestelling en betalen wij u de betaalde prijs terug. Wanneer de juiste prijs van de goederen echter lager is dan de door ons opgegeven prijs, kunnen wij (naar eigen goeddunken) doorgaan met uw bestelling en het lagere bedrag bij verzending in rekening brengen.

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief BTW (indien van toepassing), maar exclusief leveringskosten. Ze worden u apart meegedeeld voordat u uw bestelling indient en worden u per e-mail bevestigd.

5. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING
Informatie op deze site met betrekking tot beschikbaarheid kan door ons zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij kunnen de permanente of continue beschikbaarheid van alle producten op deze site niet garanderen. Alle bestellingen zijn te allen tijde afhankelijk van de beschikbaarheid.

Wij leveren binnen het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, België, Luxemburg en Nederland. Wij leveren de door u bestelde goederen op het adres dat u ons opgeeft op het moment dat u uw bestelling op deze site plaatst. De levering zal plaatsvinden volgens de informatie op de productpagina's nadat uw bestelling is geaccepteerd.

We zullen redelijke inspanningen leveren om de goederen te leveren op een bepaalde datum die we overeenkomen, of als er geen datum is gespecificeerd, binnen 30 dagen na de dag waarop we uw bestelling accepteren. In het geval van onvoorziene omstandigheden buiten onze redelijke controle (bijvoorbeeld ongunstige weersomstandigheden, onvoorspelbare vertragingen veroorzaakt door verkeersopstoppingen, wegwerkzaamheden, omleidingen of mechanische storingen, in elk geval voor zover buiten onze redelijke controle) zijn wij mogelijk niet in staat de goederen binnen deze termijnen te leveren en wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of het niet leveren van de goederen als de vertraging of het niet leveren geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door dergelijke omstandigheden. In het geval dat een levering niet plaatsvindt, zullen wij en u een alternatieve leveringsdatum overeenkomen.

Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor enige vertraging in de levering veroorzaakt door de onbeschikbaarheid van iemand om de producten in ontvangst te nemen. Het is uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met het postkantoor of koeriersbedrijf van toepassing om het ophalen of de levering van producten te regelen die niet konden worden geleverd omdat u niet beschikbaar was.

6. BETALING
De betaling van de goederen dient te geschieden volgens de procedure zoals uitgelegd op de informatiepagina "Verzending en Betaling".

7. RECHT OP ANNULERING
U heeft het recht dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De annuleringstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (United Sports Brands Europe BVBA, Janssen-Pharmaceuticalaan 4 postbus 4, 2440 Geel - België, webshop@unitedspb.eu, Telefoonnummer: + 32 14 85 47 85) op de hoogte brengen van uw beslissing dit contract te annuleren door middel van een duidelijke verklaring (bv. een per post of e-mail verzonden brief). U kunt het bijgevoegde modelformulier voor annulering gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het annuleringsrecht verzendt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van de annulering
Als u dit contract annuleert, betalen wij u alle van u ontvangen betalingen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan als u een andere leveringswijze heeft gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering). Wij kunnen op de vergoeding een aftrek toepassen voor waardeverlies van geleverde goederen, indien het verlies het gevolg is van onnodige behandeling door u. Wij zullen de terugbetaling zonder onnodige vertraging uitvoeren, en niet later dan - (a) 14 dagen na de dag waarop wij de geleverde goederen van u terug ontvangen, of (b) (indien eerder) 14 dagen na de dag waarop u het bewijs levert dat u de goederen hebt teruggezonden, of (c) indien er geen goederen zijn geleverd, 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte worden gesteld van uw beslissing om dit contract te annuleren. Wij zullen de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in elk geval zijn er voor u geen kosten verbonden aan de terugbetaling.

Wij kunnen de terugbetaling inhouden totdat wij de goederen hebben teruggekregen of u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons uw opzegging van dit contract meedeelt, terug te sturen of aan ons te overhandigen. De termijn is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. You are only liable for any diminished value of the goods resulting from the handling other than what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the goods.

8. ANNULERING DOOR ONS
Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst tussen ons te annuleren indien, bijvoorbeeld:

– Wij onvoldoende voorraad hebben om de door u bestelde goederen te leveren;
– Wij niet in uw regio leveren; of
– Een of meer van de door u bestelde goederen tegen een onjuiste prijs zijn vermeld.

Als wij uw contract annuleren, stellen wij u daarvan per e-mail op de hoogte en betalen wij zo spoedig mogelijk het bedrag dat wij van uw creditcard of bankpas hebben afgeschreven terug op uw rekening.

9. TITEL EN RISICO
U wordt eigenaar van de door u bestelde goederen wanneer deze aan u zijn geleverd en wij volledige betaling voor de goederen hebben ontvangen. Zodra de goederen aan u of een door u aangewezen persoon zijn geleverd, blijven ze op uw eigen risico en bent u er verantwoordelijk voor.

10. AANSPRAKELIJKHEID
Voor zover niet bij wet verboden, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor:

– verlies dat niet voorzienbaar is (verlies is voorzienbaar als het een duidelijk gevolg was van onze inbreuk of als het door u en ons werd overwogen op het moment dat u en wij ons contract aangingen);
– - verlies dat ontstaat wanneer wij niet in gebreke of in strijd met deze Algemene Voorwaarden; en
– zakelijk verlies (waaronder winstderving, verlies van zaken, contracten, goodwill, zakelijke kansen en andere soortgelijke verliezen, alsmede bedrijfsonderbreking).

Niets in deze voorwaarden heeft invloed op onze eventuele aansprakelijkheid: (a) voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; (b) voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid: (c) onder Deel I van de Consumer Protection Act 1987; (d) voor schending van enige voorwaarde met betrekking tot eigendom of stil genot van of met betrekking tot door ons geleverde goederen; of (e) met betrekking tot enige andere aansprakelijkheid, met inbegrip van enige aansprakelijkheid onder de wetgeving inzake de verkoop van goederen of levering van diensten, die door de toepasselijke wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt.

11. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE CONTROLE
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige vertraging in de levering van de door u bestelde goederen die wordt veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid buiten onze redelijke controle (inclusief, zonder beperking, ongevallen, extreme weersomstandigheden, brand, explosie, overstroming, storm, aardbeving, natuurramp, storing van telecommunicatienetwerken, onmogelijkheid om transportnetwerken te gebruiken, daden van God, terroristische aanslagen, oorlog, onlusten, rellen, stakingen, uitsluitingen en andere industriële geschillen, handelingen of beperkingen van de overheid, en het opleggen van beperkingen op import of export).

12. ALGEMEEN
Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, zal dit de geldigheid, wettigheid of uitvoerbaarheid van enig ander deel van deze Algemene Voorwaarden en de rest van de bepaling in kwestie niet aantasten.

Niemand anders dan u en wij hebben enig recht om onze overeenkomst af te dwingen, hetzij onder de Contracts (Rights of Third Parties Act) 1999 of anderszins.

Als wij er niet op aandringen dat u een van uw verplichtingen uit hoofde van onze overeenkomst nakomt, of als wij onze rechten jegens u niet afdwingen, of als wij dit te laat doen, betekent dit niet dat wij afstand hebben gedaan van onze rechten jegens u en betekent dit niet dat u die verplichtingen niet hoeft na te komen. Als wij afstand doen van een verzuim door u, zullen wij dat alleen schriftelijk doen, en dat betekent niet dat wij automatisch afstand doen van elk later verzuim door u.

U mag uw rechten of verplichtingen uit hoofde van onze overeenkomst niet toewijzen of overdragen, tenzij wij daarmee schriftelijk instemmen. Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving bijwerken, wijzigen en aanpassen. Telkens wanneer u goederen van ons bestelt of anderszins aanschaft, zijn de op dat moment geldende voorwaarden van toepassing (zoals uiteengezet op deze site). Controleer deze site om er zeker van te zijn dat u begrijpt welke Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

13. WET EN JURISDICTIE
Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke overeenkomst voor de aankoop van goederen van deze site en elk geschil of claim die voortvloeit uit of in verband met een dergelijke overeenkomst is onderworpen aan Belgisch recht. U en wij komen overeen dat de rechtbanken van België niet-exclusieve jurisdictie hebben.